shadow

เอกสารใน การเช่า

document-icon

เอกสารสำหรับการเช่ารถ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่ารถ

  2. ใบขับขี่ และสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ (ยังไม่หมดอายุ)

  3. เงินค้ำประกันเช่ารถ

shadow2